Tuesday, March 22, 2011

Soorah An-Nasr – Fanar Curriculum

 

191220101542 Masjid in Souq Najada, Doha Qatar

Download PDF here: https://viewer.zoho.com/docs/wdzcQe

Soorah An-Nasr (110)

Ipinahayag ang Soorah An-Nasr sa Madeenah at ito ay nagsasalaysay tungkol sa pagpapalaya ng Makkah[1] na sa pamamagitan nito mga Muslim ay naging makapangyarihan at dakila. At ito ay nakatulong sa paglaganap ng Islam sa Tangway ng Arabe[2]. Ito ay naging dahilan din ng pag pungos ng kuko ng Shirk at pagkaligaw. Nang dahil sa hayag na pagkapanalo na ito, nagsipagpagsok ang mga tao sa Relihiyon ni Allah subhanahu wa taala. Umangat ang watawat ng Islam at naglaho ang pananampalataya sa mga diyos-diyosan. Ang pagpahayag ng balita ng pagpalaya sa Makkah bago pa man ito naganap ay isa sa mga malakas na patunay ng katapatan ng pagka-propeta ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang biyaya at kapayapaan.

Sa Ngalan ni Allah, Ang Mahabagin, Ang Maawain

  1. Kapag dumatal (sa iyo, O Muhammad) ang kalinga ni Allah at tagumpay
  2. At iyong napagmasdan ang mga Tao na nagsisipasok sa Relihiyon ni Allah nang maramihan.
  3. Kaya’t ipagbunyi mo ang mga Papuri sa iyong Panginoon at manalangin na igawad Niya ang Kanyang Kapatawaran. Katotohanan, Siya ang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad.

Mga Kahulugan ng mga Salita

Mga Salita Kahulugan

Nasrullah Pagkapanalo ng Relihiyon ni Allah

Al-Fath Pagbukas ng mga puso ng tao sa pagyakap ng Islam o Pagpalaya sa Makkah

Deenillah Ang Relihiyong Islam

Afwaaja’ Pagkarami rami (Grupo-grupo)

Fasabbih bihamdi rabbika Gunitain mo ang iyong Panginoon na tumupad sa kanyang pangako sa pamamagitan ng patulong sa iyo, at magpasalamat ka sa Kanya dahil sa pag-gabay Niya sa mga tao sa Relihiyong Islam.

Wastaghfirh Humingi ka ng kapatawaran mula sa Kanya na at para sa iyong mga kasamahan na nagbagabag sa kanilang sarili dahil sa pagka antala ng kanilang pagwawagi.

Tawwaabah Ang labis na tumatanggap ng pagsisisi ng Kanyang mga alipin.

Ang Pangkalahatang Kahulugan

Sa soorah na ito, nagbigay ng mabuting balita si Allah sa Kanyang sugo tungkol sa pagsakop at pagpalaya ng Makkah. Inatasan din Niya (ang Kanyang propeta) na maging mapagpasalamat sa biyaya ng pagpasok ng mga tao sa Relihiyon ni Allah ng maramihan. Sapagkat marami sa kanila ay mula sa kanyang kapamilya at tagataguyod na dati rati ay kanyang mga kaaway. Tunay na nagsipasok ang mga Arabe sa Islam ng walang nangyaring digmaan at patayan at hindi tumagal ng dalawang taon pagkatapos ng pagsakop sa Makkah nanaig ang Al Iman (pananampalatayang Islam) sa Tangway ng Arabe. Nais lamang ni Allah mula sa Kanyang sugo na purihin Siya at dakilain Siya at pasalamatan Siya sa biyayang ito. At siya ay nagpasalamat sa Kanya sa pagwawagi sa kanyang mga kaaway at siya ay humingi sa Kanya ng kapatawaran para kanya at sa kanyang Ummah[3]. Pinapahiwatig ng Soorah An-Nasr ang malapit nang pagkamatay ng Propeta sallallahu alaihi wa sallam kaya naman tinawag itong Soorah ng Pamamaalam. Nang ito ay naihayag sinai ng Propeta sallallahu alaihi wa sallam kay Aishah (Nakikita ko na ito ay walang iba kundi ang aking katapusan). Sinabi ni Ibn ‘Umar (Ipinahayag ang Soorah na ito sa Mina[4] sa Hujjah al Widaa’[5] at pagkatapos nito ipinahayag naman ang banal na talata (Sa Araw na ito, Aking ginawang ganap ang inyong relihiyion[6]). Nabuhay pa ng walumpu’t araw ang Propeta pagkatapos nito pagkatapos siya ay pumanaw na (at sumama) sa Samahan ng mga Matataas)[7].

Pagsasanay

1. Isuat ang mga sumusunod na salita sa kanilang tamang kinalalagyan mula sa mahalagang Soorah.

(Nasr – An-Naas – Afwaajaa’ – Istaghfir – Tawwaabaa’)

Bismillahir Rahmanir Raheem

(1) Idhaa jaa-a nasrullahi wal fath. (2) Wa raayta ______ yadkhuloona fee deenillahi _______. (3) Fasabbih bihamdi rabbika wa _______. (4) Innahu kaana __________.

2. Ipagdugtong ang mga salita at kanilang kahulugan

Nasrullah Pagbukas ng puso ng mga tao sa pag tanggap sa Islam

Al-Fath Pagwawagi ng Relihiyong Islam

Deenillah Maramihan

Afwaajaa’ Ang relihiyong Islam

Fasabbih bihamdi rabbika Gunitain mo ang iyong Panginoon na tumupad sa Kanyang pangako sa pagtulong sa iyo at magpasalamat ka sa kanyang pag-gabay sa mga tao sa relihiyong Islam

3. Ano ang ibinigay na mabuting balita ni Allah sa Kanyang marangal na Propeta?

4. Ano ang iniutos ni Allah sa Kanyang marangal na Propeta?

5. Magbanggit ng dalawang bagay na tinuturo ng Soorah na ito

Araling Pambahay

Mainam na isaulo ang Soorah An-Nasr.


[1] Nasakop na ng Propeta at ng kanyang kasamahan ang Makkah

[2] Arabian Peninsula

[3] Mga nanampalataya sa Islam

[4] Isa sa mga lugar sa Makkah na kung saan ginaganap ang Hajj

[5] Ang Hajj na pamamalaam. Ang huling Hajj ng propeta Muhammad.

[6] Soorah Al-Maa’idah (5) : 2

[7] Rafeeq Al-A’la (Company of the Highest in paradise)

No comments: