Thursday, March 17, 2011

Soorah Al-Ikhlas

Soorah Al-Ikhlas

Download dito: http://viewer.zoho.com/docs/hcEdbdh

Kurikulum sa Qur’an Level 1

Pambungad

Ang Soorah Al-Ikhlas ay ipinahayag sa Makkah, at ang mga talata nito ay apat na talata, at ito ay nagpapahayag tungkol sa katangian ni Allah na Ang Tanging Nag-iisa, ang Kabuoan ng Ganap na Katangian, malaya mula sa mga katangiang may pagkukulang, ang Walang Pangangailangan mula sa kahit anuman. Pinasinungalingan ni Allah (subhanahu wa taala)[1] sa pamamagitan ng Soorah Al-Ikhlas ang mga Kristiyano na nagsasabi ng Trinidad, at sa mga sumasamba sa diyos-diyosan na nagturing kay Allah ng mga supling at kamag-anak.

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ ]

[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ]

(Ipagbadya (O Muhammad): “Siya si Allah, ang Nag-iisa. Allahus-Samad! (Si Allah ang Walang Hangan, ang Sakdal at Ganap) Hindi Siya nagkaanak at hindi rin Siya ipinanganak. At walang anuman ang sa Kanya ay maihahalintulad.”)

Mga Kahulugan ng mga Salita

Salita Kahulugan

Allah Ang Diyos na sinasamba

Ahad (Nag-iisa) Nag-iisa na wala nang ibang Panginoon liban Niya

As-Samad Ang Panginoon

Lam Yalid Wala Siyang anak na lalaki o babae

Lam Yoolad Wala Siyang ama o ina

Kufuwan Kapantay o Katulad

Ang Pangkalahatang Kahulugan

Hinihingi ni Allah mula sa kanyang marangal na Propeta na sabihin sa mga manunuyang Mushrikeen[2] na ang aking Panginoon na aking sinasamba, na kung saan ko kayo inaanyaya sa pagsamba sa Kanya, Siya ay ang Nag-iisa ang Natatangi, wala Siyang katambal at wala Siyang katulad, at walang katulad sa Kanyang Sarili at Kanyang katangian at sa Kanyang mga gawa. Sapagkat Siya ay Nag-iisa ang Natatangi, hindi katulad ng pag-uusig ng mga Kristiyano at sa kanilang paniniwala sa Trinidad (Ang Amah, anak at Espiritu Santo), at hindi rin katulad ng panananampalataya ng mga Mushrikeen na

maraming diyos. Nabanggit sa Aklat na At-Tasheel li ‘uloom at Tanzeel[3](Alamin mo na si Allah ay nagkatangian ng Al Waahid (Ang Nag-iisa) at ito ay may maraming kahulugan. Una, Siya ay Nag-iisa at walang pangalawa na kasama Niya at ito ay nagtatanggi ng (katangian) ng pangmaramihan. Pangalawa, Siya at Nag-iisa at walang Siyang kapantay. Pangatlo, Siya ay Nag-iisa at hindi nababahagi. Ang Layunin ng kabanata (na ito) ay pagtanggi ng Shirk[4] bilang sagot sa mga Mushrikeen. Si Allah ay nagtatag sa Banal na Qur’an ng maraming mga patunay tungkol sa Kanyang Kaisahan. Dahil si Allah ay walang katulad, hindi maaring maykaroon Siya ng anak sapagkat ang pagkakaroon ng anak ay hindi maari kapag wala Siyang asawa. Siya ay hindi ipinanganak mula ama at ina sapagkat lahat ng ipinanganak ay may simula at si Allah ay Nauna na hindi nilikha kaya’t hindi tama na Siya ay ipapanganak at magkakaroon Siya ng anak sapagkat Siya ay ang Nauna at wala nang mas nauna pa sa Kanyang pag-iral. Wala Siyang katambal o kapantay o katulad ni isa mula sa Kanyang nilikha, sa Kanyang Sarili, sa Kanyang katangian, at sa Kanyang gawa.

Pagsasanay

1. Isuat ang mga sumusunod na salita sa kanilang tamang lugar mula sa mahalagang Soorah.

(Ahad – As Samad – Yalid – Yoolad – Kufuwan)

Bismillahir Rahmanir Raheem

Qul Huwallahu ______ (1) Allahu ______ (2) Lam _____ wa lam Yoolad (3) Wa lam yakul lahu ____ ahad (4)

2. Ipagdugtong ang mga salita at kanilang kahulugan

Ahad                        Ang Panginoon

As-Samad             Nag-iisa na wala nang ibang Panginoon liban Niya

Lam Yalid            Kapantay o Katulad

Kufuwan              Wala Siyang anak na lalaki o babae

3. Magbanggit ng tatlong katangian ng mga katangian ni Allah.

4. Ipaliwanag ang pananampalatayang Trinidad ng mga Kristiyano.

5. Magbanggit ng dalawang pag-gagabay mula sa mga mahalagang Soorah.

Araling Pambahay

Isaulo ang Soorah Al-Ikhlas ng mainam na pagkabisa.


[1] Luwalhatiin Siya, ang Kataastaasan

[2] Mga nagsasagawa ng Shirk: mga sumasamba sa diyos-diyosan, mga pagano.

[3] Isang Aklat

[4] Pagtambal sa Allah ng ibang diyos-diyosan

No comments: